Hot Jobs

 • Translator (02 posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Recruitment Staff ( 01 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Oversea Staff (01 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accounting Staff ( 02 pax ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician (ជាងបច្ចេកទេស) (36 PAX) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( ជំនួយការ ការិយាល័យ) (19 Pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Staff (30 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (15 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Accountant - Cambodian Derivatives Exchange Co., LTD
 • Marketing Administration - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Korean Translator - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Accountant - Booyoung Khmer II Co., Ltd
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • Business Corporation Supervisor (Sale & Marketing) Female Only - CCNC Steel Wire Industries
 • Assistant to Director - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • HR/Admin Officer - Cambodia Advance Communications Co., Ltd.
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកជំនាញក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកដាន និងវាយតម្លៃផ្នែកចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (០១ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • ទីប្រឹក្សា ផ្នែកតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្នែករដ្ឋបាលចំណូលសារពើពន្ធ (០២ រូប) - Ministry of Economy and Finance (Steering Committee of the Public Financial Management Reform)
 • អ្នកបើកបរ (ប្រាក់ខែគោល២៥០ ដុល្លារ ឡើង) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.

Activation (Sales) Team Manager/Associate ($150 - $600)

Company

Clik Payment (Cambodia) Plc.   

type

Private Limited Company

Function

Information Technology

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh; Provinces;

Publish Date

Jan-17-2020

Closing Date

Feb-15-2020

Job Description

  2 type of positions are available for Phnom Penh and in the Province:
1. Activation Team Manager (03 Positions)
2. Activation Team Associate (29 Positions)

Job Description:
1. Activation Team Manager
- Report to the Activation Regional Manager and Activation National Director (AND);
- Provide support to merchant partners & consumers, explain and conduct Clik product & service sessions for them, maintain company knowledge for new and existing merchants or consumers, report competitor activities and market situations to improve team knowledge;
- Manage a team of Activation Associates to cover the assigned territory, provide the team with appropriate guidance to ensure that they are meeting their targets;
- Provide training to ensure the team is using Clik’s Customer Relationship Management (CRM) and Sales Force Automation (SFA) tools in order to help them complete their duties effectively and efficiently;
- Assign and follow-up on Activation Associate tasks to ensure that the team generates good qualified leads and can convert activated merchants or consumers when appropriate;
- Handle complaints and problems from Clik merchants and consumers, in a timely and effective manner and give feedback to your direct manager;
- Monitor and analyse sales performance metrics across small, medium and large accounts using our Customer Relationship Management (CRM) and Sales Force Automation (SFA) tools which are put at your disposal to efficiently complete these duties;
- Work closely with the Activation Director and Activation Regional Manager to define and implement field sales action plans and set the small and medium account objectives for your task;
- Suggest solutions and innovative ideas to meet Clik client needs, identify new potential strategic customers, participate in the Activation team recruiting process.
- Handle identified key merchant accounts with the assistance of the team of Activation Associates


2. Activation Team Associate
- Report to the Activation Manager, Activation Regional Manager and Activation National Director (AND);
- Conduct market research (online as well as by phone) to gather data on merchants, to enter data in Clik’s CRM (Customer Relationship Management) database;
- Report directly to the Activation Manager or Regional Manager, ensure that the information in the merchant database is updated and correct;
- Work on lead qualification and update data ( by merchant type / contact details etc), contact merchants to set up meetings.
- Find new leads via calls, direct meetings, social media and website, e-mails, door-to- door, fairs, and at networking events.
- Participate in trade shows, conferences, and community events to help promote Clik products and services and/or bring company products to the field for demonstrations;
- Resolve customer complaints by investigating problems with management & the technical departments, developing solutions; preparing reports, making recommendations to line managers;
- Remain knowledgeable on products offered and discuss available options, actively seek out merchants and consumers.

Job Requirements

  Job Requirement:
1. Activation Team Manager
- You have 2-3 years of experience in sales and a well-earned local network
- You have proven experience in achieving sales targets
- You enjoy working with people and are able to motivate them
- You enjoy face to face sales and are great at negotiations
- You are customer-focused with exceptional communication skills
- You can work under pressure
2. Activation Team Associate
- You are fresh graduate or have less than 2 years of experience
- You are persistent and ambitious
- You enjoy working with people
- You enjoy face to face sales
- You are customer-focused with exceptional communication skills
- You can work under pressure
- You are not afraid to travel around town to meet merchants
- You are good at communication skill (writing, speaking, listening) both Khmer & English would be a plus
- Social media skills
- Basic computer skills

** How to apply:
Send your CV and Cover Letter to chakrya.sam@clik.asia
Contact us by Tel: 088 88 98168 / 010 88 98 39
Note: Please mention which position and province you’re applying for in your cover letter.

Perks of joining Clik:
1. Room to grow: our senior team is willing to lend guidance to help you improve your skill-set as well as provide you with training resources; and as a start-up there will be plenty of opportunities for career progression.
2. Fun and dynamic work culture: we aim to hire people who fit well with our office culture, so you’ll be surrounded by like-minded people who believe in the mantra, “work hard, play hard”.
3. “Silicon Valley” style workplace: superb office, stimulating environment, access to new hardware and software to make your job easier and more efficient while working in collaborative teams.
4. Appealing bonus and benefits: extensive training, insurance, flexible holidays, cash bonus, phone bill, paternity leave and more - Clik believes in employee welfare.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR

Phone

088 88 98168 / 010 88 98 39

Email

chakrya.sam@clik.asia

Website

https://clik.asia/

Address

Phnom Penh

Company Profile

We are an internationally-funded FinTech start-up looking for the brightest minds in Cambodia. Working with some of the biggest names in the industry, we’ve created a new digital payment solution that will revolutionise the local market before taking on the region.

We're ready to take our business to the next level and for that we need you! The sooner you join our team, the greater the benefits you’ll receive. We are committed to become a world-class organisation and only the sky’s the limit.

Our team is comprised of local and international professionals who are focused on innovation and excellence. We want to put Cambodia on the map in the FinTech sector, and as our global investors agree, Clik is the answer.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add