Hot Jobs

 • បុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់ (Legal Officer) - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Sales Assistant (店面销售及相关事宜)_$300-$600 - GD MACHINERY CO.,LTD.
 • IT Engineering 01 pax ( Know about program VB, VBA, Phython is priority ) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Clerk ( ជំនួយការ ការិយាល័យ) 1pax - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Technician (2 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • PC/MC staffs (1 Posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Production Engineering (02 pax) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Engineering Can Speak Japanese (01 post) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Sale Engineering working at Sihanouk Village (01 posts) - Minebea (Cambodia) Co.,Ltd.
 • Sales Admin Executive 销管专员 - AGILE PROPERTY ( CAMBODIA)CO,LTD
 • Sales Executives 销售专员 - AGILE PROPERTY ( CAMBODIA)CO,LTD
 • Stock Controller - CCSI TRADING CO.,LTD.
 • ផ្នែកលក់ ប្រាក់ខែ $350-$800 - UC Scotia Real Estate
 • Junior PHP/Laravel Student - FieldBi
 • Senior Admin Officer (Negotiation) - TP MORAL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO., LTD
 • Customer Service , Dealer - PNC365
 • Marketing Manager - C&T ADVERTISING PTE.,LTD
 • Cashier - C&T ADVERTISING PTE.,LTD
 • Warehouse Executive/Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • iOS Developer($400-$700) - Skybooking CO., LTD

តំណាង​ផ្នែក​លក់ 200-350$

Company

EBM Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Function

Human Resource

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Sales

Hiring

5

Industry

Information Technology

Salary

$500-$999

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-04-2019

Closing Date

Oct-04-2019

Job Description

  - ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនិងជំរុញការលក់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់។
- បង្កើតនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជននៅតំបន់ដែលបានកំណត់។
- លើកកម្ពស់ការលក់និង​ប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវក្រុមហ៊ុននិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកផលិតផល។
- ដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់របស់អតិថិជននិងបញ្ហាក្នុងលក្ខណៈអាជីពនិងទាន់ពេលវេលា។
- អនុវត្តទីផ្សារនិងការស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង។
- វាយតំលៃទម្រង់អតិថិជនសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។
- អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការ។

Job Requirements

  - បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកលក់និងទីផ្សារឬជំនាញពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- មានបទពិសោធន៍ឬ​មិនមានបទពិសោធន៍
- មានសមត្ថភាពនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិង / ឬចិនបូក។
- មានបទពិសោធន៏ក្នុងវិស័យសំណង់ប៉ុន្តែមិនត្រូវការ។
- មានជំនាញទាក់ទងនឹងការនិយាយនិងសរសេរបានល្អ។
- មានជំនាញគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងពេលវេលា។
- មានភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាពនិងអាកប្បកិរិយាដែលអាចធ្វើបាន។

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment Department

Phone

070 883 723 / 078 73 9000 / 023 213 919

Email

cv@ebmcambodia.com

Website

http://www.ebmcambodia.com ; www.ejobpage.com

Address

Building #40D, Street 352, Sangkat Beong Keng Kang 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

EBM Cambodia, known as the Employee Benefits Management, is one of the leading and longest running human resource service provider company in Cambodia that has been active in her field since the year 2007. Our mission is to help our clients maximize their core business and to focus on what matters most, so we help our clients reduce their complex administration and time consuming processes of staffing into smarter, faster and cost effective solutions – our services are designed to link the gap between employers and employees with the aim to successfully match both parties for an exciting solution.

For company clients we aim to become an extension of your business and gain a thorough understanding of your organizations environment, people and culture, to better assist you in the resolution of staffing issues. Our personalized process saves time, promotes growth, reduces onboarding, and ensures that when we present our shortlist for interview with the client representative, we are providing the best candidates for the job.

For job seekers we don’t simply wish to help you find a job for the short-term but rather a job that will contribute to your long-term career development and at the same time we wish to be your adviser as your career develops. We will endeavour to find you the types of roles in the kind of companies that match your skills, experience and future plans.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add