1. ទាញយក CamHR 

- ចូលទៅកាន់ Google play store or App Store
Image result for app store and play store icons png

- វាយពាក្យ CamHR រួចតំឡើង2. Register CamHR App
- សូម Register ជាមួយលេខទូរសព្ទ័របស់អ្នក


- រួចធើ្វការ Login3. បំពេញ CV
- ចុចលើពាក្យ CV រួចបំពេញព័ត៍មានរបស់អ្នកជាការស្រេច

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh