ចែក KOI ១០០កំប៉ុង និងនាឡិកាដៃ ICE Watch

ផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ ឱកាសបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន CamHR នឹងធើ្វការផ្តល់ជូនភេសជ្ជៈ KOI ចំនួន ១០០កំប៉ុង និងនាឡិកាដៃ ICE Watch ចំនួន ១គ្រឿង

*** អ្នកឈ្នះម្នាក់ទទួលបាន KOI ២កំប៉ុង

- កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពី ១៧ មករាដល់ ១២ កុម្ហៈ ២០១៨

រង្វាន់ផ្តល់ជូន៖

  • អ្នកឈ្នះទី ១ ទទួលបាននាឡិការដៃ ICE Watch + KOI ២កំប៉ុង
  • អ្នកឈ្នះទី ២ ដល់ ៥០ ទទួលបាន KOI ម្នាក់ ២កំប៉ុង

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖

  • ចុច Like CamHR page
  •  ចុច Share រួច Mention ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក ៥នាក់
រាល់បេក្ខជនដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើ សូមផ្ញើរាល់រូបភាពបញ្ជាក់តាមរយៈ CamHR FB page រួមជាមួយឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក បន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូលទៅក្នុងការចាប់រង្វាន់។

សម្គាល់៖

  • ក្រុមហ៊ុននឹងធើ្វការចាប់ឆ្នោតយកអ្នកឈ្នះរងា្វន់
  • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់
  • ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន

លទ្ធផល៖  នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅលើហ្វេកបុកផេក CAMHR


ទំនាក់ទំនងបន្ថែម:
 
023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh