ឈ្នះការញុំាប៊ូហេ្វ Free ពីកាកាស៊ូគី

ដើម្បីអបអរសាទរខួប ៨ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន CamHR, រាល់សមាជិកទាំងអស់នឹងទទួលបានឱកាសឈ្នះការញុំាប៊ូហេ្វ Free ពីកាកាស៊ូគី

*** អ្នកឈ្នះម្នាក់ទទួលបានសំបុត្រ Free ពីរសន្លឹក

 

- កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពី 08-08-2017 ដល់ 31-08-2017

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖

  • ចុច Like CamHR page
  •  ចុច Share រួច Mention ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក ៥នាក់
រាល់បេក្ខជនដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើ សូមផ្ញើរាល់រូបភាពបញ្ជាក់តាមរយៈ CamHR FB page រួមជាមួយឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក បន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូលទៅក្នុងការចាប់រង្វាន់។


សម្គាល់៖

  • ក្រុមហ៊ុននឹងធើ្វការចាប់ឆ្នោតយកអ្នកឈ្នះរងា្វន់
  • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់
  • ក្រុមហ៊ុនសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន

លទ្ធផល៖  នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី 31 សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅលើហ្វេកបុកផេក CAMHR


ទំនាក់ទំនងបន្ថែម:
 
023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh