Hot Jobs

 • Stock Controller - Home Living
 • បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកផ្នែក គណនេយ្យ (១នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • បុគ្គលិកបកប្រែ ចិន ខ្មែរ (៣នាក់) - O.T.I (CAMBODIA)INDUSTRY.CO.,LTD
 • Head of Mechanic ​​(1) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Waitress ​​(08 Positions) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Safety Officer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Plumbing Drainage and FF Engineer (1) - Vattanac Properties Limited
 • Property Manager - Naki Group
 • Sales Agent - Naki Group
 • Customer Service($400 - $500) - Naki Group
 • Sales Executive - MH Labels(Cambodia)Co.,Ltd
 • Accountant Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant officer - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • HR/Compliance Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • 厂长翻译& 助理 / Marker房 - NEW WIDE (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD
 • Site Manager - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • Human Resource - THIEN SRENG Construction Co., LTD
 • Wordpress Web Design (200$ - 250$) - Home Living

Assistant Marketing Manager

Company

AEON (Cambodia) Co., Ltd   

type

Multi-National Company

Function

Wholesale/Retail

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Marketing

Hiring

1

Industry

Wholesale/Retail

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-24-2019

Closing Date

Jun-03-2019

Job Description

  Essential Duties and Responsibilities include the following. Other duties may be assigned.
1. Marketing and Advertising
2. Group Sales and Sponsorship Sales
3. Event Planning
4. Community Liaison
5. Purchase items for retail sales
6. Assistant Store Operations Manager
7. Social Media

Supervisory Responsibilities:to perform the job successfully, an individual should demonstrate the following competencies:
• Job Knowledge - Competent in required job skills and knowledge; exhibits ability to learn and apply new skills; keeps abreast of current developments; requires minimal supervision; displays understanding of how job relates to others; uses resources effectively.
• Project Management - Develops project plans; coordinates projects; communicates changes and progress; completes projects on time and budget; manages project team activities.
• Customer Service - Manages difficult or emotional customer situations; responds promptly to customer needs; solicits customer feedback to improve service; responds to requests for service and assistance; meets commitments.
• Communications - Expresses ideas and thoughts verbally; expresses ideas and thoughts in written form; exhibits good listening and comprehension; keeps others adequately informed; selects and uses appropriate communication methods.
• Oral Communication - Speaks clearly and persuasively in positive or negative situations; listens and gets clarification; responds well to questions; demonstrates group presentation skills; participates in meetings.
• Quality Management - Looks for ways to improve and promote quality; demonstrates accuracy and thoroughness.
• Business Acumen - Understands business implications of decisions; displays orientation to profitability; demonstrates knowledge of market and competition; aligns work with strategic goals.
• Strategic Thinking - Develops strategies to achieve organizational goals; understands organization's strengths & weaknesses; analyzes market and competition; identifies external threats and opportunities; adapts strategy to changing conditions.
• Sales Skills - Achieves sales goals; overcomes objections with persuasion and persistence; initiates new contacts; maintains customer satisfaction; maintains records and promptly submits information.
• Initiative - Volunteers readily; undertakes self-development activities; seeks increased responsibilities; takes independent actions and calculated risks; looks for and takes advantage of opportunities; asks for and offers help when needed.
• Innovation - Displays original thinking and creativity; meets challenges with resourcefulness; generates suggestions for improving work; develops innovative approaches and ideas; presents ideas and information in a manner that gets others' attention.
• Planning/Organizing - Prioritizes and plans work activities; uses time efficiently; plans for additional resources; sets goals and objectives; organizes or schedules other people and their tasks; develops realistic action plans.

Job Requirements

  • Education and/or Experience - Bachelor's degree from four-year college or university; or one to two years related experience and/or training; or equivalent combination of education and experience.
• Language Skills - Ability to read, analyze, and interpret general business periodicals, professional journals, technical procedures, or governmental regulations. Ability to write reports, business correspondence, and procedure manuals. Ability to effectively present information and respond to questions from groups of managers, clients, customers, and the general public.
• Mathematical Skills - Ability to calculate figures and amounts such as discounts, interest, commissions, proportions, percentages, area, circumference, and volume. Ability to apply concepts of basic algebra and geometry.
• Reasoning Ability - Ability to define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions. Ability to interpret an extensive variety of technical instructions in mathematical or diagram form and deal with several abstract and concrete variables.
• Computer Skills - To perform this job successfully, an individual should have knowledge of Word Processing software; Spreadsheet software and Database software.
• Good Khmer and English both verbal and written.
• Able to work rotate weekend or holiday.


If you are interested in this vacancy, you can send your resume and cover attach with photo to either our email address or AEON Cambodia with AEON MALL PHNOM PENH - along Sothearos BLVD.

Potential candidate will be invited for interview at the earliest conveniences.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Recruitment

Phone

+855 12 729 997/069 906 760

Email

jfrecruitment@aeoncambodia.com.kh

Website

http://aeonphnompenh.com/

Address

2nd floor of building #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Company Profile

AEON Cambodia Co., Ltd. is the 1st large general merchandise store in Cambodia that introduce the most modern life style merchandise to our customers, we welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

Benefit/ អត្ថប្រយោជន៏
- Life insurance/ធានារ៉ាប់រងជិវិត
- Health Care/ សេវាសុខភាពរដ្ឋ (National)
- NSSF / គ្រោះថ្នាក់ការងារ
- Annual Leave/ ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
- Public Holiday/ ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ
- Day Off / ឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃ/ខែ
- Sick Leave, Maternity leave, Special Leave /ឈប់សម្រាកឈឺ មាតុភាព សម្រាកពិសេស
- Annual Party and Monthly staff birthday/ កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គប្រចាំខែ
- Bonus 2 times a year/ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ពីរដង/ឆ្នាំ
- Time Attendាnce/ ប្រាក់មកទៀតទាត់
- Gasoline /ប្រាក់បន្ថែមថ្លៃសាំង
- Annual Salary Increaseតំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
- 01 Meal អាហារមួយពេល
- Uniform /ឯកសណ្ឋាន
- Overtime if any/ ប្រាក់ថែមម៉ោង បើមាន
- Internal training local and international/ ការហ្វឹកហាត់ការងារក្នុង និងក្រៅប្រទេស
- Employee Annual Trip/ ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់បុគ្គលិក

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add