ភោជនីយដ្ឋាន សៀរ មី

Company Profile

ID

10025054  

Function

Catering

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR

Phone

023 881 710

Fax

Email

mouykhimn@gmail.com

Website

Address

TK Square (3F), #32, St. 315, Boeung Kok1, Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
ចុងភៅ ចេះភាសាចិន ប្រាក់ខែចរចា Phnom Penh;  Nov-09-2019
អ្នកគិតលុយ និងកត់មុខម្ហូប ចេះភាសាចិន $300 - $400 Phnom Penh;  Nov-09-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:2   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh